Menneet tapahtumat

Brand Day 2016 – Mikä on hallituksen vastuu brändistä?

Kaksipäiväisenä järjestetty Brand Day keräsi jälleen Roschierin salin täyteen. Erityistä kiitosta osallistuneilta keräsivät Roleff Kråkströmin "Saving the brand – Moomin" sekä Pasi Luostarisen (Atria Oyj) esitys kansainvälisen brändiportfolion johtamisesta. Anne Korkeakosken juontaman tapahtuman osallistujille ei jäänyt epäselväksi että brändin johtamisessa riittää vielä tekemistä. Edellisten lisäksi eväitä tekemiseen antoivat Jari Taipale ja Perttu Pöyhönen BrandWorxxiltä sekä Markku Tuominen Roschierilta.


http://www.brandworxx.com/uploads/images/images/BD_2016.jpg

Hallituksen rooli brändin johtamisessa (1/2016)

DIF järjesti BrandWorxxin ja Roschierin brändiasiantuntijoiden kanssa tilaisuuden hallitusammattilaisten jäsenille (Directors’ Institute of Finland, DIF), jonka antia osallistujat kuvasivat mm. ”tärkeäksi” sekä ”ajatuksia avartavaksi”. Aamiaisseminaarissa pohdittiin hallituksen vastuusta yrityksen brändissä. Aamun aikana kuultiin puheenvuoro brändin roolista yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä Jari Taipaleelta (BrandWorxx), sekä immateriaalioikeuksien (IPR) suojauksesta ja riskeistä Markku Tuomiselta (Roschier). Tapahtuman lopuksi käytiin aktiivinen paneelikeskustelu hallituksen roolista brändissä, mm. siitä mikä kuuluu hallituksen ja mikä operatiivisen johdon, kuten toimitusjohtajan vastuulle. Keskustelun vetäjänä toimi pitkän linjan hallitusammattilainen Anne Korkeakoski ja panelisteina mukana oli Leena Saarinen (Hallituksen puheenjohtaja, Palmia Oy) ja Antti Pankakoski (Hallituksen puheenjohtaja Kyrö Distillery Company).

Tapahtuman suosiosta johtuen se on saamassa jatkoa syyskuussa.

Lue lisää
Sulje
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-dif1.png
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-dif2.png
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-dif3.png

Brand Day 2015 Rohkeus - asenne - strategia

Suomi PITÄÄ saada kasvuun. Brändi on tämän kasvun mahdollistaja.

Suomella on voiton avaimet käsissä se pitää vaan ottaa – asennetta, rohkeutta. Näyttää siltä, että suuri osa Suomen yritysjohdosta on tämän tajunnut. Kustannussäästöjen polku on kuljettu loppuun, viilaukset eivät enää riitä ja nyt pitää uskaltaa tehdä konkreettisia muutoksia.

Suomella on voiton avaimet käsissä se pitää vaan ottaa – asennetta, rohkeutta. Näyttää siltä, että suuri osa Suomen yritysjohdosta on tämän tajunnut. Kustannussäästöjen polku on kuljettu loppuun, viilaukset eivät enää riitä ja nyt pitää uskaltaa tehdä konkreettisia muutoksia. Pitää siirtyä lujasta tahdosta tekoihin. Osalla yrityksistä tavoite ja keinot ovat kirkkaana mielessä, osalta polku on hämärtynyt matkan varrella. Rohkeat teot kantavat hedelmää vasta muutamaan vuoden päästä ja vaativat johdonmukaisuutta onnistuakseen. Muutoksien aika on nyt tai muuten ollaan jo myöhässä.

BrandWorxxin tekemän viimeisimmän tutkimuksen mukaan muutosta yritysjohdossa on jo tapahtunut. Muutos näkyy myös jo brändin arvoissa ja liikevaihdossa. Vahvat brändit menestyvät paremmin kuin heikot. Tässä ajatuksessa ei sinänsä ole mitään uutta, mutta kuinka paljon paremmin?

Suomen pörssiyritysten yritysarvon kokonaiskasvu on ollut 5,7 %. Brändi on kasvattanut merkittävän osan yrityksen arvosta. Suomen pörssin top 50 brändien kokonaisarvo kasvoi tänä vuonna yli 33,5 miljardiin euroon. Kaikki eivät kuitenkaan ole olleet voittoja saavana osapuolena. Osa yrityksistä on kasvattanut brändiarvoaan kun vastaavasti osa on laskenut, keskimääräinen vaihtelu on ollut +10 %. Kasvu kokonaisuudessaan oli yhteensä 857 miljoona euroa.

Vastaavasti tarkasteltaessa pelkästään voittajayrityksiä, heidän brändiarvo on kasvanut 23 %. Tämä tarkoittaa euroissa 968 miljoonaa. Toisin sanoen kämmenellinen yrityksiä on tuottanut enemmän kasvua kuin koko pörssi yhteensä. Keskimääräinen yritysten arvon muutos näillä voittajayrityksillä on ollut 33 %. He ovat tällöin pystyneet kasvattamaan brändin arvoa kolmasosan lisää haastavassa ja näennäisesti taantuvassa markkinassa. Kyse ei ole siitä, ettei suomalaisilla olisi kykyä. Nyt on kyse siitä, miten vahvat saadaan vahvistettua ja heikot käännettyä laskusta menestyksekkäiksi.

Brändin vaikutus liikevaihdon kasvuun ja voittoon on merkitsevä toimialasta ja asiakaskunnasta riippumatta, sillä se muodostuu aina asiakkaan kokemuksesta. Brändin yhteys euroihin ei kuitenkaan ole lineaarinen vaan vähitellen voimistuva. Brändin vahvuuden tällöin kasvaessa tietyn pisteen yli, sen vaikutus on monikerroin merkityksellisempi liikevaihtoon ja voittoihin. Vahva brändi on asiakkaitaan puhutteleva, kilpailijoistaan erottuva ja strategisesti ja systemaattisesti johdettu. Se nostaa yrityksen etäämmäksi hintakilpailusta, koska asiakas ei enää vertaa brändiä muihin. Vahva brändi puhuttelee asiakasta niin, ettei hän harkitse muita vaihtoehtoja.

Voittajayritykset tietävät tämän ja ovat se on näkynyt heidän kasvussa. Ennusteiden mukaan tämä trendi tulee jatkumaan eli vahvat vahvistuvat tulevaisuudessakin. Nämä yritykset eivät kuitenkaan tule talkoohengessä vetämään muita yrityksiä perässään vaan tulevat vähitellen syömään heikommat pois ellei muutoksia tapahdu. Markkinat ovat supistuneet eikä kaikille annetaan tilaa. Se tila pitää ottaa. Palaamme asenteeseen ja tahtotilaan. Tämä kasvu ei tullut ilmaiseksi, vaan on vaatinut rohkeutta, pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta yrityksen strategiassa ja brändin johtamisessa.

Lue lisää
Sulje
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-bd20151.png
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-bd20152.png
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-bd20153.png
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-bd20154.png

Tapahtuma 2014: Suomi-Ruotsi maaottelu

Ruotsissa brändeillä tehdään enemmän tulosta. Voittajayritykset satsaavat brändiin ja kasvuun

BrandWorxx Oy toteutti jo viidennen kerran NASDAQ OMX Helsingissä noteerattujen yhtiöiden ISO 10668 -standardin mukaisen brändin rahallisen arvon määrityksen. Ensimmäistä kertaa vertailussa olivat myös ruotsalaiset pörssiyhtiöt. Kärkisijan vei Hennes & Mauritz (18 168 M€). Suomalaisia Top 20 listalle mahtui vain kolme; Nokia (7.sija 4 256M€), KONE (11.sija 2 330M€) sekä Nokian renkaat (20.sija 1 468M€).

Tulokset viiden vuoden ajalta osoittavat kiistatta brändin merkityksen yritysten menestymisessä. Voittajayritykset, joiden brändit ovat vahvistuneet eniten tekevät yli kaksinkertaisesti parempaa tulosta kuin yritykset, jotka eivät ole panostaneet brändiinsä. Huolestuttavaa Suomen kannalta on että Ruotsissa brändiin panostavia menestysyrityksiä on yli viisi kertaa enemmän kuin Suomessa.

”Selvityksemme mukaan yritykset, jotka panostavat asiakaskokemusten ymmärtämiseen ja brändin kehittämiseen, pärjäävät taloudellisesti paremmin. Ne ovat sisäistäneet näiden kahden asian keskinäisen välttämättömyyden. Yrityksillä ei yksinkertaisesti ole varaa olla tietämättä, mitä heidän asiakkaansa ajattelevat ja miten he toimivat. Voittajayritysten tärkein panostuksen kohde on brändi ja kasvu, kun staattiset yritykset keskittyvät liiketoimintaprosessien kehittämiseen ja asiakkuuksien hallintaan, kuten CRM-järjestelmiin. ”Nämäkin ovat sinänsä tärkeitä asioita. Olennaista on kuitenkin kysyä, onko asiakkuuksien johtaminen kiinni yrityksen strategisissa tavoitteissa”, toteaa BrandWorxxin toimitusjohtaja Jari Taipale.

Suomessa kapeampi kärki

”Vaikka ruotsalaisia menestysyrityksiä on huomattavasti enemmän, on tärkeää huomioida, että Suomesta löytyy myös paljon yrityksiä, joissa asiat tehdään oikein”. Esimerkkinä Taipale nostaa esille Nokian renkaat, joka tekee hyvää tulosta ja jonka brändin arvo on kasvanut tasaisesti (29 % neljässä vuodessa). ”Huolestuttavaa on kuitenkin kärjen kapeus, Ruotsissa on yli 5 kertaa enemmän brändiin panostavia voittajayrityksiä kuin Suomessa. Tämä näkyy kiistatta yritysten tuloskehityksessä ja koko kansantalouden isossa kuvassa.”

”Suomalaisilla yrityksillä on vielä selkeästi parannettavaa brändin rakentamisessa ja sen johtamisessa. Kun Suomessa vain 20 % toimitusjohtajista sanoo vastaavansa yrityksensä brändistä, vastaava luku on Ruotsissa 40 %. Ruotsissa brändillä tehdään yksinkertaisesti paremmin tulosta kuin Suomessa. Se kertoo oman tärkeän tarinansa”, Taipale sanoo.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että NASDAQ OMX Helsingin mielikuvallisesti vahvin brändi on jälleen Koneella, joka sai vahvuusarvosanakseen 6, asteikolla yhdestä seitsemään. Brändin vahvuuden elementit ovat tekijöitä, joita vahvistamalla yritykset pystyvät kehittämään kokonaisliiketoimintaansa ja kannattavuuttaan. Myös Fiskars, F-Secure ja Orion ovat viime vuoden tapaan menestyneet tällä mittarilla arvioiden hyvin.

Taipale korostaa, että vahvan brändin taustalla tulee olla aito, mitattavissa ja seurattavissa oleva asiakaslähtöisyys. Vielä liian harva yritys Suomessa ohjaa toimintaansa systemaattisesti asiakastietoon ja -kokemukseen perustuen.

Ymmärrä asiakastasi, uskalla uudistua ja ota henkilöstö mukaan

”Tulokset osoittavat kiistatta, että yritykset jotka kykenevät kuuntelemaan asiakkaiden tarpeita ja uudistamaan aidosti toimintaansa tämän mukaisesti menestyvät muita paremmin. Huomionarvoista on että asiakaslähtöisyys ennustaa yleispätevästi taloudellista menestymistä niin Suomessa kuin Ruotsissa, isoissa ja pienissä yrityksissä sekä kuluttajaliiketoimintaa että BtB-liiketoimintaa tekevissä yrityksissä”, toteaa BrandWorxxin strategisista tutkimuksista vastaava seniorikonsultti Tommi Huuska. ”Asiakaslähtöisyyden ja uudistumiskyvyn lisäksi kaikkein olennaisinta näyttää olevan yrityksen kyky saada koko organisaatio oman strategiansa ja tavoittelemiensa asioiden taakse. Työntekijän tulee ymmärtää mitä yritys tavoittelee, ja mikä on hänen roolinsa tavoitteen saavuttamisessa”

Tutkimus on toteutettu kansainvälisen ISO-standardin 10668 (Standardi brändin rahallisen arvon määrittämisestä) vaatimusten mukaisesti ja se perustuu kattavaan aineistoon: - 2000 haastattelua Suomessa ja Ruotsissa - 200 yritysjohtajan haastattelua Suomessa ja Ruotsissa - Taloudellisten lukujen analysointi OMX Helsinki listatuissa yrityksissä vuosina 2011 – 2014 sekä Tukholman pörssissä 2014 - IPR-analyysi brändien suojausten tilasta

Lue lisää
Sulje
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-bd20151.png
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-bd20152.png
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-bd20153.png
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-bd20154.png

Tapahtuma 2013: Vahvat brändit tekevät tulosta omistajilleen

TeliaSonera edelleen arvokkain, Nokia viimeistä kertaa kärkikolmikossa?

BrandWorxx Oy toisti vuosittaisen Helsingin pörssiin listattujen yritysten ISO 10668 -standardin mukaisen brändien rahallisen arvon määritystutkimuksen. Tutkimuksen mukaan TeliaSoneran brändi on arvokkain (7785 M€). Nordea (5833 M€) sijoittui toiseksi ennen muutoksen edessä olevaa Nokiaa (5429 M€). Useamman vuoden seurantatutkimus osoittaa selkeästi, että vahva brändi lisää yrityksen kannattavuutta.

Tutkimuksen mukaan brändillä on selkeä laskennallinen vaikutus yrityksen tuloksellisuuteen. ”Tekemämme selvityksen mukaan pörssin kymmenen vahvinta brändiä raportoivat keskimäärin 13 % EBIT-lukemia muiden jäädessä seitsemään prosenttiin. On siis selvää, että yritykset jotka panostavat asiakaskokemuksen ja brändin kehittämiseen pärjäävät myös taloudellisesti paremmin. Huomattavaa on myös, että vain neljä pörssin yritystä (Kone, Fiskars, F-Secure, Orion) sai kiitettävän arvosanan brändin vahvuudessa. Suomalaisilla yrityksillä on siis selkeästi parannettavaa brändin rakentamisessa”, kommentoi BrandWorxxin toimitusjohtaja Jari Taipale.

Pörssin mielikuviltaan vahvin brändi on kolmannen kerran peräkkäin Kone (5,8 asteikolla 1-7). Taipaleen mukaan Koneen menestyksen taustalla näyttäisi olevan pitkäjänteistä työtä tarjooman ja palveluiden kehittämisessä. Kone on pystynyt tarjoamaan asiakkailleen kilpailijoita parempaa arvoa tuotteen koko elinkaaren ajalla.

Taipale huomauttaa, että rakentaakseen vahvaa brändiä, yrityksen on oltava aidosti asiakaslähtöinen. Strategian tasolla useat väittävät olevansa asiakaslähtöisiä, mutta harvassa on ne yritykset, jotka ohjaavat toimintaansa systemaattisesti asiakastietoon perustuen.

Asiakasymmärrys tukemaan strategiaa

BrandWorxxin käyttämässä ISO 10668 mukaisessa menetelmässä tulevaisuuden kassavirroista on kohdistettu määritelty osuus brändille perustuen sidosryhmätutkimuksiin. Brändin kassavirrat arvotetaan tämän jälkeen nykyhetkeen perustuen brändin vahvuuteen (tutkittujen sidosryhmien arvostus brändiä kohtaan ja brändin oikeudellinen suojaus), jolloin brändi saa rahallisen arvonsa.

”Brändin arvon kasvattamisessa on kriittistä kerätä tietoa asiakkaiden käytöksestä ja tarpeiden muutoksesta. Usein yrityksissä toteutetaan esimerkiksi asiakastutkimuksia ilman linkitystä strategisiin tavoitteisiin. Kysyttäessä tyytyväisyyttä, voitaisiin samalla tarkistaa strategiassa tehtyjen linjausten tila ja suunta. Ilman yhteyttä strategiaan jäävät johtopäätökset usein kevyiksi, eikä asiakastiedon potentiaalia strategisessa päätöksenteossa hyödynnetä”, toteaa BrandWorxxin strategisista tutkimuksista vastaava Tommi Huuska.

Lue lisää
Sulje
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-bd20151.png
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-bd20152.png
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-bd20153.png
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-bd20154.png

Tapahtuma 2012: Nokian brändi loiventanut yrityksen markkina-arvon laskua

TeliaSonera edelleen arvokkain, Nordea ohitti Nokian

BrandWorxx Oy toisti vuosittaisen Helsingin pörssiin listattujen yritysten brändien rahallisen arvon määritystutkimuksen ISO 10668 -standardin mukaisesti. Tutkimuksen mukaan TeliaSoneran brändi on arvokkain (8499 M€). Toiseksi, ohi matkapuhelinvalmistajan Nokian (5129 M€) nousi Nordea (5387 M€).

Nokian kassavirta on heikentynyt edelleen viime vuodesta, mikä on vaikuttanut brändin ja koko yrityksen arvoon voimakkaasti. ”Vaikka Nokian brändin arvo on viime vuodesta laskenut 36 prosenttia, on muutos huomattavasti pienempi kuin yrityksen kokonaisarvossa tapahtunut pudotus. Nokian brändillä on edelleen vetovoimaa, mutta tämän vuoden tuloksissa on brändin vahvuudessa jo ollut laskua verrattuna viime vuoteen”, kommentoi BrandWorxxin markkinointianalyytikko Jukka Vaittinen

Vaittinen muistuttaa, että luodakseen rahallista arvoa omistajalleen brändin on muiden omaisuuserien tavoin vaikutettava yrityksen tuloksellisuuteen. Nokian brändi on ennen ollut äärimmäisen tuottava ja kannattelee kolhuistaan huolimatta edelleenkin osaltaan yrityksen kassavirtaa.

Vaittisen mukaan TeliaSoneran yritysbrändin korkeaan arvoon on vaikuttanut sen kansainvälinen läsnäolo ja lokaali tekeminen. Yritys toimii monella markkinalla ja sopeuttaa toimintaansa paikallismarkkinaan sopivaksi.

Brändin oltava kiinteä osa yritystä

BrandWorxxin käyttämässä menetelmässä tulevaisuuden kassavirroista on kohdistettu määritelty osuus brändille perustuen sidosryhmätutkimuksiin. Brändin kassavirrat arvotetaan tämän jälkeen nykyhetkeen perustuen brändin vahvuuteen (tutkittujen sidosryhmien arvostus brändiä kohtaan ja brändin oikeudellinen suojaus), jolloin brändi saa rahallisen arvonsa.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että kärkikymmeniköstä vahvin brändi on jälleen Koneella, joka sai vahvuusarvosanakseen 5,9 maksimiarvosanan ollessa 7. Brändin vahvuuden elementit ovat tekijöitä, joita vahvistamalla yritykset pystyvät kehittämään kokonaisliiketoimintaansa ja kannattavuuttansa. Muita vahvuudessa menestyneitä brändejä tutkimuksessa olivat Fiskars* (5,8), Stockmann (5,6) ja Orion (5,4).

”Brändin arvon kasvattamisessa systemaattisuus on avainasemassa. Tehtävien kehitystoimenpiteiden tulee perustua sidosryhmistä kerättyyn tietoon ja ne on mietittävä sekä lyhyellä, että pitkällä tähtäimellä. Mikäli brändi ei luo arvoa yritykselle, on asiakaskokemukseen tehdyt investoinnit ja toimenpiteet kyseenalaistettava sisäisesti. Brändi ei rakennu pelkästään tunnettuudesta, vaan kaikesta yrityksen toiminnasta. Onkin erityisen tärkeää, että kaikki toiminnot on viritetty luomaan asiakkaille yhteistä kuvaa yrityksestä. Tällöin brändi erottuu kilpailijoista ja sen antamat lupaukset todella lunastetaan, jolloin yrityksen kassavirta vahvistuu” toteaa BrandWorxxin toimitusjohtaja Jari Taipale.

Lue lisää
Sulje
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-bd20151.png
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-bd20152.png
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-bd20153.png
http://www.brandworxx.com/uploads/images//img-bd20154.png

Tapahtuma 2011: Brändin arvo mittaa yrityksen tulevaisuuden arvoa

TeliaSonera on Suomen arvokkain pörssibrändi

BrandWorxx Oy teki ensimmäistä kertaa Suomessa Helsingin pörssiin listattujen yritysten brändien rahallisen arvon määritystutkimuksen ISO-standardin mukaisesti. Tutkimuksen mukaan TeliaSoneran brändi on arvokkain (8407 M€). Taakse jää kansainvälisesti tunnetuin suomalaisbrändi Nokia (7955 M€). Kolmannella sijalla on Nordea Bank (5156 M€).

”Markkinatilanteen muutos vaikuttaa Nokian jäämiseen toiselle sijalle. Kilpailijat ovat pystyneet ennustamaan ja vaikuttamaan kuluttajien tarpeisiin ja mieltymyksiin paremmin kuin Nokia. Samat syyt ovat osaltaan olleet vaikuttamassa Nokian putoamiseen pörssin arvokkaimman yrityksen paikalta”, arvioi markkinointianalyytikko Jukka Vaittinen BrandWorxxista.

Vaittisen mukaan suuri kassavirta vaikutti TeliaSoneran menestymiseen tutkimuksessa. TeliaSonera on investoinut voimakkaasti edelläkävijyyteen ja luonut positiivista yrityskuvaa tuomalla markkinoille uusia ratkaisuja. ”TeliaSoneran vahvuudesta kertoo myös se, että yritys on pystynyt saamaan jalansijaa Itä-Euroopan kasvavilla markkinoilla.” Muut brändit kymmenen kärjessä ovat: Fortum, Kone, Nokian Renkaat, Elisa, Wärtsilä, Metso ja Orion.

Vahvin brändi on Koneella

BrandWorxxin käyttämässä menetelmässä tulevaisuuden kassavirroista on kohdistettu tietty osuus brändille. Brändin kassavirrat arvotetaan tämän jälkeen nykyhetkeen perustuen brändin vahvuuteen (tutkittujen sidosryhmien arvostus brändiä kohtaan ja brändin oikeudellinen suojaus), jolloin brändi saa rahallisen arvonsa.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että kärkikymmeniköstä vahvin brändi on Koneella, joka sai vahvuusarvosanakseen 5,93 maksimiarvosanan ollessa 7. Brändin vahvuuden elementit ovat tekijöitä, joita vahvistamalla yritykset pystyvät kehittämään kokonaisliiketoimintaansa ja kannattavuuttansa. Muita vahvuudessa menestyneitä brändejä tutkimuksessa olivat Fiskars* (5,76), Orion (5,54) ja Wärtsilä (5,38).

”Merkityksensä brändin arvo saa, kun yrityksessä määritellään, mistä tekijöistä brändin arvo muodostuu ja kun näitä tekijöitä kehitetään systemaattisesti. Lisäksi brändin arvolla on merkitystä, kun sen myymistä tai ostamista harkitaan”, muistuttaa BrandWorxxin toimitusjohtaja Jari Taipale.

Brändin arvoa voidaan pitää kokonaisvaltaisena mittarina, jonka avulla pystytään seuraamaan rahallisten panostusten vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Brändi rakentuu aina, kun asiakas on tekemisissä brändin kanssa ja sen pitää näin ollen näkyä yrityksen toiminnassa laajasti. Brändin rakentaminen on siis muutakin kuin mainontaa. Brändiä kehittämällä parannetaan yrityksen liiketoimintaa ja tulosta.

Lue lisää
Sulje